رفتن به نوشته‌ها

ماه: آوریل 2022

Burn

Hands up in the fire, burn, burn, burn, burnHands up in the fire, burn, burn, burn, burnI pray to God for some water to wash down these PercsI been cursed since birth, guess I never learnHands up in the fire, burn, burn, burn, burn

ساختن

تو این ۳ ماهی هیچ کاری نکردم و اینرسی کامل داشتم. خیلی کارا میخواستم بکنم ولی واقعا حس‌ش نبود و نمیتونستم. رو هیچ چیزی نمیتونستم تمرکز کنم. ولی این وسط تونستم قفلی بزنم رو آکواریوم و ماهی. از ارزوهای بچگی‌م بود. وسط‌ش رفتم سراغ نجاری، بعد جوشکاری. و بعد از…